Kamil Ghais Photography
Álftavatn lake, photo

Álftavatn lake

Álftavatn, Iceland

Article Iceland - Laugavegur