Kamil Ghais Photography
Sadhu, photo

Sadhu

Kathmandu, Nepal

Gallery Manaslu