Kamil Ghais Photography
Pokhara bath, photo

Pokhara bath

Pokhara, Nepal

Gallery Manaslu