Kamil Ghais Photography
Yak Kharka, photo

Yak Kharka

Manang, Nepal

Article Nepal - Annapurna